Zawarli Sakrament małżeństwa

Zawarli Sakrament małżeństwa w 2019 r.:


5.01.2019 r.

Mateusz Paweł KORZEŃ i Anna MACHNIK

2.03.2019 r.

Sławomir Mateusz GALICA i Wioletta Marlena LASOTA
Małżeństwo jest instytucją… społeczną…, którą… muszą… kierowaąć przepisy prawne określają…ce warunki ważności i godziwości zaistnienia małżeństwa i zarazem wymagania duszpasterskie, które by dawały moralną… gwarancją™ trwałości i nierozerwalności zaistniałego sakramentalnego zwią…zku małżeńskiego.


1. Kiedy i do kogo zgłaszają… sią™ narzeczeni?

Kiedy? Zgodnie z Instrukcją… wydaną… przez Episkopat Polski narzeczeni mają… obowią…zek zgłosią‡ proboszczowi zamiar zawarcia małżeństwa na trzy miesiące przed ślubem. Jeżeli narzeczeni nie zachowają… tego czasu, trzeba zwrócią‡ sią™ do Kurii Diecezjalnej o dyspensą™ od zachowania trzech miesią™cy bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Obydwoje narzeczeni zgłaszają… sią™ do kancelarii parafialnej. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa. Nie może tego zrobią‡ ktoś inny..

Do którego proboszcza sią™ zgłosić? Prawo kanoniczne postanawia, że narzeczeni mają… sią™ zgłosiąć w celu załatwienia potrzebnych formalności do proboszcza parafii, w której jedno z nich ma pobyt stały, albo pobyt tymczasowy, albo nawet miesią™czny pobyt. Tym bowiem proboszczom przysługuje prawo asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Narzeczeni pochodzą…cy z różnych parafii sami ustalają…, gdzie bą™dzie brany ślub, a tym samym i to, do którego z proboszczów udadzą… sią™ celem załatwienia formalności. Dawny polski zwyczaj mówił o załatwianiu tych spraw w parafii narzeczonej i jeżeli nie ma poważniejszych racji, staramy sią™ ten zwyczaj respektowaą‡.


2. Po co narzeczeni zgłaszają… sią™ do proboszcza?

Potrzebne jest urzą™dowe stwierdzenie, ze strony Kościoła, czy kandydaci odpowiadają… warunkom stawianym przez Kościół by mógł zaistnieć Sakrament Małżeństwa.

Tą™ roląę w imieniu Kościoła spełnia proboszcz, który stwierdza, czy narzeczeni:

 • są… stanu wolnego,
 • nie mają… żadnych przeszkód małżeńskich, a gdyby takie zaistniały, stara sią™ o dyspensą™ czyli zwolnienie od przeszkody,
 • odpowiadają… tym wszystkim wymogom, jakie stawia prawo, aby małżeństwo było zawarte ważnie i godziwie.

 • 3. Co mają… przynieść?

 • Dowód osobisty.
 • Metryka chrztu. W związku z metryką… trzeba pamią™taąć, aby była niedawno wydana. Nie wystarczy wziąc ta, zachowana od I Komunii św. czy od Bierzmowania. Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy - licząc od daty wystawienia do daty ślubu.
 • Metryką™ wybieramy w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni.
 • Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.
 • Wdowiec i wdowa przedkładają… świadectwo zgonu współmałżonka.
 • šwiadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy szkoły średniej.
 • šwiadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. "Kurs przedmałżeński").
 • Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.

 • W Mielcu kursy przedmałżeńskie odbywają… sią™ we wszystkich parafiach:

 • w parafii šw. Mateusza kurs zaczyna sią™ najczą™ściej w I niedzielą™ Wielkiego Postu,
 • w parafii Matki Bożej Nieustają…cej Pomocy są… dwie serie kursu. Pierwsza rozpoczyna sią™ w I niedzielą™ listopada a druga w I niedzielą™ maja,
 • w parafii Ducha šwią™tego kurs rozpoczyna sią™ w I niedzielą™ września;
 • W parafii św. Klemensa P.M. w Czerminie co 2 lata (rozpoczęcie w sobotą™ po Wielkanocy)

 • 4. Treśą‡ rozmowy - o co ksią…dz pyta?

  Jest pewien zestaw pytań, które kapłan stawia wszystkim, przygotowującym się bezpośrednio do zawarcia sakramentu małżeństwa. Pytania te znajdują… się w specjalnym formularzu, który nazywa się protokołem kanonicznego badania narzeczonych.


  5. Co narzeczeni otrzymują… i co załatwiają…?

  Skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej

 • pierwsze, wspólne dla wszystkich par, które przyjdą…, odbywa sią™ w każdy poniedziałek o godz. 17.00 w parafii św. Mateusza w Mielcu
 • drugie i trzecie odbywa sią™ w terminie ustalonym na pierwszym spotkaniu.
 • Skierowanie na Dzień Skupienia

 • Dzień Skupienia dla narzeczonych jest w każdą… I niedzielą™ miesią…ca o godz. 14. 00 w parafii św. Mateusza w Mielcu.
 • Kartką™ do spowiedzi

 • Spowiedzi narzeczeni powinni odprawią‡ dwie. Pierwszą… zaraz po daniu na zapowiedzi - powinna to byą‡ spowiedş z całego dotychczasowego życia (generalna). Drugą… spowiedş przed dniem ślubu, aby w łasce uświą™cają…cej przystąpić‡ do Sakramentu Małżeństwa)
 • Formularz o wygłoszenie zapowiedzi

 • Jeżeli jedna ze stron jest z innej parafii, otrzymuje formularz o wygłoszenie zapowiedzi w parafii z której pochodzi. Zanosi ten formularz do parafii w której mieszka, a po wygłoszeniu zgłasza sią™ tam po odbiór wygłoszonych zapowiedzi i dokument ten przynosi do parafii w której był sporzą…dzony protokół.
 • Powtórne spotkanie w kancelarii

 • Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów narzeczeni zgłaszają… sią™ powtórnie do kancelarii, gdzie był spisywany protokół. Zostaje uzupełniona druga czą™śą‡ protokołu i omawia sią™ szczegóły dotyczą…ce samego obrzą™du ślubu.
 • Jeżeli narzeczeni chcą…, można wtedy wystawią‡ licencją™ na udzielenie ślubu w innej parafii.


  6. Małżeństwo konkordatowe

  W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a wią™c małżeństwa kanonicznego, które - po spełnieniu odpowiednich warunków - bą™dzie pocią…gało za sobą… również skutki przewidziane w prawie polskim.

  Zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieą‡ gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może to sią™ dokonaą‡ w dwojaki sposób:

 • przez zawarcie małżeństwa konkordatowego,
 • przez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika Urzą™du Stanu Cywilnego, a nastą™pnie małżeństwa kanonicznego.
 • Do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga sią™ ukończenia 18 roku życia zarówno przez mą™żczyzna, jak i kobieta.

  Aby zawrzeą‡ małżeństwo konkordatowe i uzyskaą‡ skutki cywilne narzeczeni mają… obowią…zek przedłożenia trzech egzemplarzy "Zaświadczenia o braku okoliczności wyłą…czają…cych zawarcie małżeństwa" (tzn. O braku przeszkód z prawa polskiego do zawarcia małżeństwa), sporzą…dzone przez kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesią…ce od dnia jego wydania do dnia ślubu.

  Zaświadczenie to w trzech egzemplarzach przynoszą… narzeczeni do kancelarii na drugie spotkanie a podpisują… (w naszej parafii) nowożeńcy i dwaj pełnoletni świadkowie po mszy św. w czasie której był udzielany sakrament małżeństwa.


  Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
  39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

  Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)