Galeria

Renowacja o³tarza


Przedstawiamy dokumentacjê zdjêciow± renowacji o³tarza Serca Pana Jezusa. Jest to o³tarz barokowy pochodz±cy z polowy XVII wieku z³ocony i polichromowany. W zwieñczeniu umieszczony jest obraz Boga Ojca i Ducha ¶wiêtego z XVIII wieku. W centrum by³ obraz Chrystusa ukrzy¿owanego zniszczony w czasie wojny. Na jego miejscu w 1961 r. umieszczono obraz Serca Pana Jezusa. W 2008 r. dokonano odnowienia o³tarza oraz zaplanowano wykonanie kopii zniszczonego obrazu. Zachowane archiwalne zdjêcia z pocz±tku XX wieku pozwol± ostatecznie odtworzyæ pierwotny wygl±d i strukturê artystyczn± o³tarza.


Parafia pod wezwaniem sw. Klemensa w Czerminie
39-304 Czermin 477, telefon: 17-774-03-31, czermin@diecezja.tarnow.pl

Wykonal: Patryk Kaflowski (pkaflowski@gmail.com)